18.12.2023

În data de 18 decembrie 2023, la sediul Consiliului Județean Dâmbovița, Sala Unirii, a avut loc conferința finală a proiectului „CJD – Contribuția Județului Dâmbovița la reducerea birocrației prin introducerea de proceduri simplificate”, SMIS 154915. La acest eveniment au participat reprezentanți ai UAT Județul Dâmbovița, ai societății civile, presei, autorităților publice etc.

Consiliul Județean Dâmbovița implementează proiectul ,,CJD – Contribuția Județului Dâmbovița la reducerea birocrației prin introducerea de proceduri simplificate”, SMIS 154915, care va contribui la susținerea unui management performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice. Astfel, prin introducerea unor sisteme și proceduri simplificate se urmărește îmbunătățirea trasabilității documentelor, creșterea capacității organizaționale, precum și asigurarea unei relații coerente funcționar - cetățean. Toate acestea au ca scop final identificarea, prevenirea și rezolvarea cu promptitudine a disfuncționalităților apărute în contactul cu alte instituții locale sau centrale, cu mediul de afaceri, dar mai ales cu cetățenii.

             Sursa de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Cod apel: POCA/972/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Titlu: CP16/2021 Fundamentarea deciziilor, planificare. 

             Valoarea totală a proiectului: 2.912.584,00 lei (inclusiv TVA), din care suma de 58.261,68 lei (inclusiv TVA) reprezintă cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

             Obiectivul general al proiectului îl constituie digitalizarea serviciilor publice oferite cetățenilor din județul Dâmbovița în vederea reducerii birocrației - prin implementarea unui sistem informatic integrat intra- și interinstituțional la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dâmbovița.

             Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Implementarea unui sistem digital integrat la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dâmbovița în vederea digitalizării serviciilor publice și îmbunătățirii modului de acordare a acestora. Acest obiectiv va fi atins prin dezvoltarea/stabilirea arhitecturii sistemelor hardware și software necesare asigurării serviciilor publice online.
  • Îmbunătățirea competențelor digitale ale personalului de conducere și execuție din structurile funcționale ale Consiliului Județean Dâmbovița în vederea utilizării în bune condiții a noilor facilități informatice create prin intermediul prezentului proiect. Acest obiectiv va fi atins prin activitățile de instruire a personalului de conducere și execuție din cadrul structurilor Consiliului Județean Dâmbovița vizate de acest proiect, realizate de furnizorul soluției informatice.

            Descrierea succintă a proiectului: proiectul este justificat de o varietate de aspecte legate de mediul intern al autorității administrației publice locale implicate în proiect, de schimbările mediului extern, respectiv de aspectele legate de nevoile personale de instruire ale grupurilor-țintă, dar și de stringenta solicitare a cetățenilor - de acces la servicii oferite într-un mod eficient. Având în vedere obiectivul specific 2.1 al programului, respectiv „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”, proiectul își propune sa implementeze la nivelul UAT Județul Dâmbovița un sistem informatic integrat, destinat standardizării modului de lucru atât din perspectiva funcționarilor publici (activitățile de back office), cât și din perspectiva accesului cetățenilor la serviciile publice furnizate de instituție (activitățile de front office), ambele tipuri de activități fiind tributare în prezent modului tradițional de lucru pe hârtie. Din perspectiva rezultatelor așteptate, ne dorim să implementăm la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița, un concept nou și inovator de sistem informatic integrat, cu capabilități preexistente de interconectivitate și interoperabilitate cu alte instituții (pregătirea instituției în perspectiva respectării prevederilor legii nr. 267 din 9 noiembrie 2021), cu capabilități preexistente de accesibilitate pe toate tipurile de echipamente fixe sau mobile (front office și back office), cu capabilități de semnare și sigilare electronică calificată, integrate în browser cu nivel de sofisticare 5, cu proceduri digitalizate simplificate și standardizate la nivel instituțional, menite să asigure o experiență de utilizare semnificativ îmbunătățită funcționarilor și cetățenilor, să sporească în mod semnificativ transparența și trasabilitatea actelor administrative și să reducă nivelul de birocrație în plan instituțional. Implementarea acestui proiect este fundamentată de necesitatea eficientizării actului administrativ, în contextul utilizării pe scară largă a dispozitivelor electronice. Astfel, sistemul informatic integrat intra- și interinstituțional care va fi implementat va permite cetățenilor şi persoanelor juridice accesul online la diverse servicii publice oferite de către Consiliul Județean Dâmbovița, pe baza competențelor exclusive ale acestuia, fapt ce va contribui semnificativ la debirocratizare, transparentizare, eficientizarea actului administrativ şi creșterea gradului de satisfacție a cetățenilor în ce privește serviciile publice.

            Sistemul informatic integrat intra- și interinstituțional al Consiliului Județean Dâmbovița va avea următoarele funcțiuni principale:

  • Solicitarea, prin intermediul acestuia, a diverselor acte administrative: autorizații/avize şi/sau acorduri specifice lucrărilor pe domeniul public (ex: acorduri prealabile, autorizație de executare și amplasare lucrări pe drumuri județene, autorizație de transport special etc.); avize/acorduri specifice lucrărilor desfășurate pe domeniul public al județului Dâmbovița (ex. autorizația amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri şi panouri de afișaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spațiile publice; acord prealabil privind amplasarea şi execuția unor obiective în zona drumurilor județene etc.)
  • Depunerea online a petițiilor adresate Consiliului Județean Dâmbovița, respectiv primirea răspunsului în termenul legal.
  • Vizualizarea online a stadiului solicitărilor efectuate prin intermediul portalului.

               Rezultatele așteptate ale proiectului:

  • Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate, atins prin rezultatul de proiect 1 - sistem digital integrat, dezvoltat și implementat.

Durata de implementare a proiectului este de 20 luni și 25 zile de la data semnării contractului de finanțare (04.04.2022).