14.04.2011

Autoritatea contractantă invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor documentaţiei de atribuire anexate, să depună ofertă în scopul atribuirii contractului pentru prestarea serviciilor de furnizare de materiale publicitare pentru proiectul ,,Promovarea potenţialului turistic al judeţului Dâmboviţa".

Invitaţie de participare la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin ,,cerere de oferte" pentru proiectul ,,Promovarea potenlialului turistic al iudeţului Dâmboviţa"

Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de furnizare de materiale publicitare pentru proiectul ,, Promovarea potenţialului turistic al judeţului Dâmboviţa". Cod SMIS 18706