30.03.2011

ROMÂNIA

     JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

     CONSILIUL JUDEŢEAN  DÂMBOVIŢA

     Nr. …..……/…................... 

                                           

A N U N Ţ

privind  informaţiile necesare elaborării şi transmiterii ofertelor

de către furnizorii serviciilor de formare profesională 

 

      În conformitate cu prevederile art.26 din H.G.nr.1066/2008, Consiliul Judeţean Dâmboviţa aduce la cunoştinţa furnizorilor de formare profesională informaţiile necesare elaborării şi transmiterii ofertelor: 

      1. Informaţiile specifice necesare pentru elaborarea ofertei de către furnizorul de formare profesională: 

a) tipul programului şi domeniul în care se organizează programul de formare:

   Domeniul Arhitectură şi urbanism: Autorizarea lucrărilor de construcţii; Verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii, întreţinere şi reparaţii; Amenajarea teritoriului şi urbanism;

Domeniul Comunicare şi transparenţă decizională: Comunicare în limbi străine pentru administraţia publică; Transparenţă decizională şi liberul acces la informaţii de interes public;

Domeniul Dezvoltare personală: Formare formatori;

Domeniul Dezvoltare regională durabilă: Concesionarea, vânzarea sau închirierea bunurilor, concesionarea de servicii ale unităţilor administrativ teritoriale – organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice; Managementul energetic;

Domeniul Drept şi legislaţie comunitară: Abordare tehnico – legislativă pentru elaborarea şi publicarea actelor normative; Norme şi proceduri de tehnică legislativă; Legislaţie cadastru;

Domeniul Gestionarea fondurilor externe: Certificarea cheltuielilor; Implementare proiecte; Managamentul proiectelor;

Domeniul Management: Management financiar şi contabilitate bugetară; Managementul contractelor de lucrări; S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice); Managementul achiziţiilor publice; Managementul resurselor umane din entităţile publice;

Domeniul Resurse şi servicii publice: Cadastrul – abordări şi reglementări în context european.

Obiectivele programelor de formare sunt prezentate în Anexă, cu menţiunea că solicitarea ofertelor se va face pentru anul 2011;

b) obiectivele generale ale participării la programele de formare profesională :

- formarea de competenţe şi aptitudini specifice prin exercitarea sistematică repetată a unor activităţi determinate, altele decât cele cu caracter curent sau cele prevăzute în mod expres in fişa postului;

- dezvoltarea de competenţe şi abilităţi determinate, în vederea îmbunătăţirii calităţii activităţilor profesionale individuale desfăşurate în exercitarea prerogativelor de putere publică;

- dezvoltarea de competenţe şi aptitudini necesare exercitării unei funcţii cu un nivel ridicat de complexitate şi care necesită abilităţi şi aptitudini specifice;

- creşterea rezultatelor obţinute în exercitarea unor atribuţii determinate.

c) tematica generală ce va fi tratată în mod obligatoriu în cadrul programului de formare:

      - generalităţi, aprofundarea cadrului legal, aplicarea noutăţilor legislative, particularităţi legislative/particularităţi de caz, funcţii, roluri, obiective, atribuţii, instrumente, tehnici şi metode specifice de lucru, metode de autoevaluare, planificare, monitorizare şi control intern, lucrări, simulări şi studii de caz, specifice fiecărui domeniu de formare profesională.

         Furnizorul de formare va prezenta grila de programe pentru fiecare domeniu de formare profesională, pentru care depune ofertă.

d) durata cursurilor:

 – fiind cea indicată în Anexă, cu minim 6 ore efective de formare /de curs pe zi.

e) informaţii minimale privind grupul-ţintă pentru care se organizează formarea:

 - grupul de cursanţi să aparţină aceluiaşi domeniu de activitate/specialitate ( ex.: pentru un program cu tematica în domeniul achiziţiilor publice, grupul de participanţi să fie constituit din persoane cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice sau care desfăşoară activitate care are legătură cu acest domeniu)

 - nivelul funcţiilor participanţilor şi domeniul de competenţă al acestora:

            - funcţionari publici de conducere/ execuţie

            - domeniul de competenţă: serviciile/compartimentele în care îşi desfăşoară activitatea. 

      2. Limba în care trebuie elaborată oferta: limba română.  

      3. Procedura de atribuire a contractului: în condiţiile art.16, alin.(1) din OUG nr.34/2006, cu modificările si completările ulterioare.

      4. Criteriile de calificare şi selecţie a ofertelor:

a) respectarea domeniilor şi tematicilor în care se solicită perfecţionarea funcţionarilor publici, prezentate în Anexă

            b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:

Furnizorii de formare să fie înscrişi în:

-          Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Autorizaţi;

şi în

-          Oficiul Registrului Comerţului;

-           Şi să aibă prevăzut în Statut codul CAEN 855:”Alte forme de învăţământ”

             c) capacitatea tehnică şi/sau profesională :

  - să deţină experienţă de furnizor de formare minim 3 ani;

  - lectorii ( formatorii de competenţe) să deţină competenţe de formare/calificare în condiţiile legii pentru domeniul de perfecţionare pe care-l  susţin, să desfăşoare în prezent activităţi în domeniu şi să fie nominalizaţi la întocmirea ofertei;

- să deţină în baza tehnico-didactică corespunzătoare pentru derularea programelor de formare minim: mape, material de curs, suport de curs, laptop/notebook, videoproiector, ecran de proiecţie, flipchart.

      Modalitatea de aplicare a acestoradocumente justificative şi înscrisuri.

      Locaţia: Serviciile de formare profesională se vor desfăşura în locaţia propusă de beneficiar şi/sau furnizor.

      d) Criteriul de evaluare a ofertelor: „preţul cel mai scăzut”.

      5. Preţul ofertei  - se va stabili pentru fiecare curs/persoană din domeniile de perfecţionare solicitate, incluzând toate costurile, exclusiv TVA .

      6. Plata contractului – în baza facturii emise de furnizor, după finalizarea programului de formare şi emiterea certificatului de participare sau a diplomei de absolvire.

      7. Adresa la care se transmit ofertele şi modalităţile acceptate pentru primirea şi înregistrarea acestora: ofertele se vor transmite pe suport de hârtie  la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr.1, Direcţia Achiziţii Publice – Servicii, Lucrări, Produse.

      8. Data limită pentru transmiterea ofertelor : 06 aprilie 2011.

      9. Data limită pentru finalizarea procesului de evaluare şi selecţie a ofertelor:

 11 aprilie 2011.

      Prezentăm mai jos, în Anexă, domeniile şi tematicile de perfecţionare a funcţionarilor publici din cadrul Consilului Judeţean Dâmboviţa pentru anul 2011.      

 

           PREŞEDINTE,
Lector univ. Florin POPESCU

                                                                                                  ŞEF BIROU,     

                                                                                                    Ec. Manuela STAN

       ÎNTOCMIT,
 jr. Milka DUMITRU

 

ANEXĂ

la Anunţul privind informaţiile necesare elaborării şi transmiterii

ofertelor de către furnizorii serviciilor de formare profesională 

 

 

Nr.

crt.

Domeniul de perfecţionare profesională/tematica:

Obiectivele programului de formare:

Durata minimă nr.zile /  total ore curs

Grup ţintă

Observaţii

1 Arhitectură şi urbanism:

-          Autorizarea lucrărilor de construcţii;

-          Verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii, întreţinere şi reparaţii;

-          Amenajarea teritoriului şi urbanism.

Dezvoltarea capacităţii de elaborare, avizare şi aprobare a planurilor urbanistice generale, zonale şi de detaliu aferente localităţilor judeţului;

Contextul economic, legislativ şi procedural european al amenajării teritoriului;

Noutăţi privind legislaţia în domeniul autorizării lucrărilor de construcţii.

 

 

6 zile

(36 ore)

Funcţionari publici din cadrul autorităţii cu atribuţii în domeniu

 
2 Comunicare şi transparenţă decizională:

-          Comunicare în limbi străine pentru administraţia publică;

-          Transparenţă decizională şi liberul acces la informaţii de interes public.

Dezvoltarea abilităţilor practice de  comunicare în limbi străine în domeniul administraţiei publice, prin dezvoltarea gradului de înţelegere a limbajului specific de comunicare ;

 

Îmbunătăţirea capacităţii de a redacta corespondenţă oficială şi comunicate de presă în limba română şi alte limbi străine;

 

Identificarea modalităţilor şi instrumentelor de relaţionare cu publicul şi dezvoltarea abilităţilor de abordare a situaţiilor specifice ale activităţii de relaţii cu publicul;

 

Cunoaşterea procedurilor de gestionare şi protecţie a informaţiilor;

 

Cunoaşterea proceselor, fluxurilor şi procedurilor privind arhivarea, gestionarea şi circuitul documentelor.

 

6 zile

(36 ore)

Funcţionari publici din cadrul autorităţii cu atribuţii în domeniul comunicării publice

 
3 Dezvoltare personală:

-          Formare formatori.

Cunoaşterea obiectivelor formării;

 

Motivarea participanţilor prin deprinderea activităţilor de formare;

 

Aplicarea probelor şi instrumentelor de evaluare;

 

Modalităţi de mediere a conflictelor.

6 zile

 (48 ore)

Funcţionari publici din cadrul autorităţii cu abilităţi în domeniul formării

 
4 Dezvoltare regională durabilă:

-          Concesionarea, vânzarea sau închirierea bunurilor, concesionarea de servicii ale unităţilor administrativ teritoriale – organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice;

-          Managementul energetic.

Cunoaşterea actualului context legislativ privind concesionarea, vânzarea sau închirierea bunurilor aparţinând unităţilor administrative;

 

Modalităţi practice de aplicare a legislaţiei în domeniu;

 

Contextul economic, legislativ şi procedural european al managementului energetic.

6 zile

(36 ore)

Funcţionari publici din cadrul autorităţii cu atribuţii în domeniu

 
5

 

Drept şi legislaţie comunitară:

-          Abordare tehnico – legislativă pentru elaborarea şi publicarea actelor normative;

-          Norme şi proceduri de tehnică legislativă;

-          Legislaţie cadastru.

Contextul legislativ privind normele şi procedurile de tehnică legislativă;

Participarea autorităţilor publice locale din România la procesul de decizie şi de aplicare a dreptului naţional şi comunitar;

Prezentarea unor studii de caz privind situaţiile în care autorităţile publice locale pot avea dreptul la iniţiativă legislativă;

Noutăţi şi propuneri privind legislaţia cadastrală.

6 zile

(36 ore)

Funcţionari publici din cadrul autorităţii

 
6 Gestionarea fondurilor externe:

-          Certificarea cheltuielilor;

-          Implementare proiecte;

-          Managementul proiectelor.

Stabilirea scopului proiectului;

Planificarea activităţilor proiectului;

Proceduri de achiziţii pentru proiect;

Gestionarea costurilor şi utilizarea resurselor operaţionale pentru proiect;

Dezbaterea situaţiilor de risc în cadrul unui proiect;

Atribuţii şi responsabilităţi ale echipei de proiect;

Justificarea cheltuielilor unui proiect.

6 zile

(36 ore)

Funcţionari publici din cadrul autorităţii cu atribuţii în domeniu

La tematica: Managementul proiectelor se va solicita 6 zile (48 ore)

7 Management:

-          Management financiar şi contabilitate bugetară;

-          Managementul contractelor de lucrări;

-          S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice);

-          Managementul achiziţiilor publice;

-          Managementul resurselor umane din entităţile publice.

Cunoaşterea şi aplicarea celor mai recente acte normative din domeniul financiar – contabil;

Cunoaşterea şi aplicarea corectă a procedurilor utilizate în organizarea controlului intern şi a controlului financiar preventiv;

Modalităţi şi proceduri de încheiere a contractelor de lucrări;

Dezvoltarea abilităţilor de folosire a sistemului SEAP, evitarea surselor de risc, fraudă şi corupţie;

Sistemul achiziţiilor publice, domeniul de aplicare;

Dezvoltarea abilităţilor necesare derulării procedurilor de achiziţii şi a evaluării ofertelor.

 

 

6 zile

(36 ore)

Funcţionari publici din cadrul autorităţii cu atribuţii în domeniu

La tematicile:

Managementul achiziţiilor publice şi Managementul resurselor umane din entităţile publice se va solicita 6 zile (48 ore)

8 Resurse şi servicii publice:

-          Cadastrul – abordări şi reglementări în context european

Cunoaşterea contextului legislativ european privind reglementările în domeniul cadastrului;

Dezvoltarea abilităţilor de aplicare a noilor abordări şi proceduri europene în domeniul cadastrului.

6 zile

(36 ore)

Funcţionari publici din cadrul autorităţii cu atribuţii în domeniu

 

 

 

                                        PREŞEDINTE,                                                                                                            

                            Lector univ. Florin POPESCU                                                                                             ŞEF BIROU,

                                                                                                                                                                      Ec. Manuela STAN