Documentele produse şi/sau gestionate de CJ D-ţa

Dată: 19.06.2006

I. Direcţia Administraţie Publică Locală

1. Rapoarte, informări, note, situaţii prezentate Consiliului Judeţean, Delegaţiei Permanente sau conducerii executive;

2. Circulare, norme tehnice, regulamente, recomandări primite de la organele centrale sau transmise primăriilor municipale, orăşeneşti şi comunale;

3. Corespondenţă cu autorităţi ale administraţiei publice şi alte instituţii;

4. Procese verbale de contravenţie încheiate în temeiul Hotărârii Guvernului nr.661/2001 şi OG nr.2/2001;

5. Lista consilierilor aleşi în consiliile locale municipale, orăşeneşti şi comunale ; evidenţa primarilor, viceprimarilor şi secretarilor de la primăriile din judeţ;

6. Registru de procese verbale ale Comisiei Judeţene Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale;

7. Informări, rapoarte şi alte situaţii rezultate din colaborarea cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale;

8. Registrul de evidenţă a cauzelor procesuale;

9. Registrul de evidenţă a termenelor de judecată;

10. Dosare procesuale privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată, hotărârile judecătoreşti definitive, cereri de chemare în judecată, de apel şi de recurs, întâmpinări şi concluzii scrise pentru cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care parte figurează Consiliul judeţean sau Comisia judeţeană de aplicare a Legii nr.112/1995;

11. Registrul de evidenţă a cererilor şi dosarelor privind aplicarea Legii nr.112/1995, inclusiv a hotărârilor Comisiei judeţene;

12. Documentaţiile întocmite în aplicarea Legii nr.112/1995 privind regimul juridic al unor imobile cu destinaţia de locuinţă; situaţia privind regimul juridic a unor imobile preluate abuziv conform Legii nr. 10/2001;

13. Dosare procesuale privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată, hotărârile judecătoreşti definitive, cereri de chemare în judecată, de apel şi de recurs, întâmpinări şi concluzii scrise pentru cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care parte figurează consiliile locale din judeţ sau instituţiile publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean şi care ne-au solicitat asistenţă juridică şi reprezentarea;

14. Referate, note, studii, informări şi alte documentaţii din activitatea Compartimentului juridic, contencios, coordonare consilii locale;

15. Procese-verbale, note de constatare şi alte materiale cu privire la activitatea de coordonare a activităţii consiliilor locale în realizarea serviciilor de interes judeţean;

16. Note de fundamentare şi proiecte de hotărâri de Guvern înaintate Guvernului pentru aprobare;

17. Adrese, adeverinţe, oferte, etc. primite sau transmise de către Direcţia administraţie publică locală;

18. Coordonatele de contact ale Consiliului Judeţean (denumire, sediu, numere de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet);

19. Lista cuprinzând numele şi prenumele persoanelor din conducerea Consiliului Judeţean şi al funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

20. Procese verbale, hotărâri adoptate în şedinţele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, informări şi rapoarte;

21. Procesele verbale şi materiale prezentate în şedinţele Delegaţiei Permanente a Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

22. Dispoziţiile emise de către preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa împreună cu întreaga documentaţie;

23. Raport anual privind transparenţa decizională;

24. Registru pentru evidenţa hotărârilor Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

25. Registru pentru evidenţa dispoziţiilor emise de preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

26. Acte referitoare la confecţionarea şi evidenţa ştampilelor şi sigiliilor aflate în folosinţă, precum şi a celor scoase din uz;

27. Procesele verbale şi materialele şedinţelor Comisiei judeţene consultative Dâmboviţa;

28. Registru de audienţă;

29. Registru de intrare-ieşire a corespondenţei pentru petiţii;

30. Referate, rapoarte, informări şi adrese de răspuns pentru petiţii înregistrate la Consiliul Judeţean;

31. Raportul anual privind situaţia scrisorilor, petiţiilor şi audienţelor;

32. Registrul pentru cereri privind liberul acces la informaţiile de interes public;

33. Răspunsuri la scrisori – cereri conform Legii nr. 544/2001;

34. Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public;

35. Procese verbale şi materialele şedinţelor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Dâmboviţa;

36. Registru de intrare-ieşire a corespondenţei la registratura generală a Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

37. Registru de intrare-ieşire a corespondenţei « secret de serviciu »;

38. Condici şi borderouri de predare şi respectiv de expediere a corespondenţei;

39. Monitorul Oficial al judeţului Dâmboviţa;

40. Lista cuprinzând consilierii judeţeni;

41. Foaia de prezenţă lunară a consilierilor judeţeni;

42. Lista telefoanelor primăriilor din judeţ;

43. Lista telefoanelor consiliilor judeţene;

44. Foaia de prezenţă lunară (pontaj) a salariaţilor;

45. Corespondenţa cu persoanele fizice, autorităţi, instituţii şi servicii publice, existentă la cabinetele vicepreşedinţilor şi secretarului general.

II. Serviciul buget

1. Bugetul de venituri şi cheltuieli propriu al judeţului;

2. Bugete de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

3. Proiecte de buget ale consiliilor locale în vederea stabilirii sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale;

4. Contul anual de execuţie bugetară pentru bugetul propriu al judeţului;

5. Dare de seamă contabilă anuală;

6. Raport explicativ la darea de seamă anuală;

7. Deschideri de credite pe capitole şi subcapitole de cheltuieli;

8. Conturi de execuţie pentru plăţi şi cheltuieli ale instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean;

9. Proiect de buget propriu;

10. Dare de seamă contabilă trimestrială cu bilanţ contabil, anexele aferente şi raport explicativ;

11. Solicitări ale consiliilor locale şi ale unităţilor finanţate din bugetul judeţean;

12. Rapoarte, studii, analize, informări;

13. Corespondenţă cu unităţile administrativ-teritoriale privind sumele alocate pentru echilibrare prin bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

14. Corespondenţă cu unităţile administrativ teritoriale privind protecţia socială;

15. Corespondenţă cu centrele de cult de pe teritoriul judeţului Dâmboviţa privind finanţarea, cheltuielile de salarizare a personalului neclerical;

16. Corespondenţă cu organele administraţiei publice centrale privind protecţia socială (ajutoare sociale, ajutoare de încălzire, subvenţii energie termică, etc.);

17. Analiza de venituri şi cheltuieli pentru materiale, cheltuieli de personal şi investiţii ale instituţiilor de asistenţă de pe raza judeţului;

18. Baze de date privind monitorizarea finanţării învăţământului;

19. Note justificative privind solicitarea sumelor alocate de Consiliului Judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale;

20. Corespondenţa cu organele centrale ; precizări privind aplicarea legislaţiei şi alte acte normative specifice;

21. Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean şi documentaţie de fundamentare a acestora;

22. Rapoarte statistice, studii analize, informări, protocoale şi alte rapoarte;

23. Dări de seamă contabile;

24. Deschidere de credite;

25. Corespondenţă cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii publice, Agenţia de Dezvoltare Regională 3 Sud Muntenia, agenţi economici şi organizaţii neguvernamentale;

26. Bugetul agenţilor economici subordonaţi;

27. Fişa de prezenţă lunară (pontaj) a personalului angajat.

III. Direcţia Economică

1. Proiecte de dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

2. Rapoarte, informări şi alte documente ale Comisiei judeţene de monitorizare a activităţilor legate de aplicarea OUG nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat;

3. Referate, contracte şi alte acte privind aprovizionarea tehnico-materială;

4. Referate şi alte acte privind transferul de mijloace fixe şi obiecte de inventar;

5. Documente referitoare la problemele de întreţinere şi reparaţii mobilier, instalaţii, aparate de multiplicat, telefonie et.;

6. Documente referitoare la utilizarea parcului auto (foi de parcurs, FAZ, consum de carburanţi, revizii) şi repararea acestuia;

7. Bonuri de transfer, bonuri de mişcare bunuri, note de recepţie bunuri, bonuri de consum materiale, note de necesitate etc.;

8. Lista abonamentelor anuale, semestriale, trimestriale realizate la Consiliul Judeţean;

9. Referate privind eliberarea din stocul magaziei a materialelor de prezentare şi promovare a judeţului Dâmboviţa; albumul foto al judeţului Dâmboviţa şi pliant promoţional al judeţului Dâmboviţa;

10. Acte justificative privind operaţiuni financiare şi contabile;

11. Fişe de cont sintetice şi analitice;

12. Dări de seamă contabile;

13. State de plată salarii;

14. Deschidere de credite;

15. Contracte cu diverşi furnizori;

16. Dări de seamă statistice;

17. Inventare pagube materiale;

18. Acte privind rate, chirii popriri;

19. Acte privind investiţiile, deschideri de finanţare;

20. Contracte de închiriere, concesionare imobile;

21. Registru de evidenţă a contractelor;

22. Balanţă de verificare, registru jurnal, registru Cartea mare;

23. Fişe fiscale;

24. Declaraţii CAS, şomaj, impozit, sănătate;

25. Achiziţii de bunuri;

26. Achiziţii de servicii;

27. Programe de calculator;

28. Documente referitoare la activităţi informatice;

29. Legislaţie specifică domeniului de activitate;

30. Corespondenţă cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii publice, Agenţia de Dezvoltare Regională 3 Sud Muntenia, agenţi economici şi organizaţii neguvernamentale;

31. Note de necesitate privind diferite tipărituri;

32. Aprobări scoatere din funcţiune mijloace fixe (obiecte de inventar pentru Consiliul Judeţean şi instituţii subordonate);

33. Contracte închirieri spaţii, concesiuni, prestări servicii;

34. Corespondenţa cu organele centrale ; precizări privind aplicarea legislaţiei şi alte acte normative specifice;

35. Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean şi documentaţie de fundamentare a acestora;

36. Rapoarte statistice, studii analize, informări, protocoale şi alte rapoarte;

37. Fişa de prezenţă lunară a personalului.

IV. Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrări publice

1. Planul de amenajare a teritoriului judeţului Dâmboviţa (P.A.T.J.) – avize, acorduri, aprobări;

2. Planul de amenajare a teritoriului interjudeţean (P.A.T.I.J)- judeţele din regiunea de dezvoltare 3 Sud Muntenia;

3. Planuri urbanistice zonale şi Planuri urbanistice de detaliu (P.U.Z.-uri şi P.U.D.-uri din competenţa de avizare şi aprobare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

4. Avizele Comisiei tehnice de avizare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

5. Planuri urbanistice generale (P.U.G.-uri localităţi) – avize, acorduri, aprobări;

6. Certificate de urbanism, autorizaţii de construire/demolare – avize, acorduri;

7. Studii de mediu;

8. Schiţe de sistematizare, detalii de zone centrale, altele (elaborate şi aprobate anterior anului 1990);

9. Documentaţii tehnice avizate privind atribuirea certificatului de proprietate pentru terenurile deţinute de către societăţile comerciale cu capital de stat, potrivit prevederilor H.G.R. nr.834/1991;

10. Titlurile de proprietate emise de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa potrivit competenţelor legale;

11. Baza topografică şi cadastrală din dotarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

12. Planuri topografice şi cadastrale sc.1:1000, 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:25000;

13. Sesizări, reclamaţii, procese verbale de contravenţie în construcţii;

14. Programe şi strategii;

15. Liste de investiţii;

16. Informări asupra stadiului investiţiilor;

17. Caiete de sarcini pentru licitaţii proiectare;

18. Documente referitoare la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor;

19. Rezultatele licitaţiilor;

20. Contracte de execuţie;

21. Documente privind calamităţile naturale;

22. Documente referitoare la energia termică şi reabilitarea termică a construcţiilor;

23. Documente referitoare la activitatea de captare, distribuţie şi epurare a apelor;

24. Documente referitoare la activitatea de înfiinţare şi extindere reţele electrice şi de gaze naturale;

25. Documentaţii de reparaţii capitale la imobilele din patrimoniul primăriilor;

26. Procese verbale şi materialele şedinţelor Comisiei judeţene pentru analiza proiectelor de steme ale judeţului, municipiilor, oraşelor şi comunelor ;

27. Fişa de prezenţă lunară a personalului.

IV. Direcţia de drumuri şi poduri

1. Baza topografică şi cadastrală din dotarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

2. Planuri topografice şi cadastrale sc.1:1000, 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:25000;

3. Sesizări, reclamaţii, procese verbale de contravenţie în construcţii;

4. Programe şi strategii;

5. Liste de investiţii;

6. Informări asupra stadiului investiţiilor;

7. Caiete de sarcini pentru licitaţii proiectare;

8. Documente referitoare la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor;

9. Rezultatele licitaţiilor;

10. Contracte de execuţie;

11. Documente privind calamităţile naturale;

12. Încadrarea drumurilor din judeţul Dâmboviţa;

13. Dispoziţii, avize, acorduri, autorizaţii;

14. Banca de date drumuri;

15. Autorizaţii şi acorduri conform prevederilor O.G. nr.43/1997, aprobată prin Legea nr.82/1998, privind regimul juridic al drumurilor, cu modificările ulterioare;

16. Contracte de utilizare a zonei drumurilor pentru diverşi beneficiari, inclusiv acte adiţionale;

17. Somaţii pentru intrarea în legalitate privind încălcarea prevederilor O.G. nr.43/1997, aprobată prin Legea nr.82/1998, privind regimul juridic al drumurilor, cu modificările ulterioare şi H.G.nr.36/1996;

18. Înştiinţările de plată şi dovezile de primire pentru procesele verbale de contravenţie;

19. Devize, note de calcul, evaluări privind pagubele produse drumurilor judeţene prin exploatarea ilegală a acestora;

20. Rapoarte şi propuneri privind realizarea lucrărilor de investiţii, reparaţii şi întreţinerea reţelei de drumuri judeţene;

21. Documente specifice activităţii de dirigenţie de şantier;

22. Adrese de înaintare a sesizărilor, contractelor, proceselor-verbale de contravenţie către alte servicii din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

23. Corespondenţă cu posturile de poliţie în probleme ce privesc apărarea patrimoniului drumurilor şi recuperarea pagubelor;

24. Contracte de proiectare şi execuţie a lucrărilor de drumuri, precum şi actele adiţionale ale acestora;

25. Cartea tehnică a construcţiilor;

26. Documentaţii tehnico-economice de execuţie lucrări de investiţii, reparaţii şi întreţinere drumuri;

27. Referate şi note privind aspecte ce privesc patrimoniul drumurilor – administrarea, întreţinerea, repararea şi exploatarea reţelei de drumuri judeţene;

28. Revizii tehnice ale drumurilor din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

29. Rapoarte privind starea tehnică a drumurilor şi lucrărilor de artă, către Direcţia statistică, Ministerul Apărării Naţionale şi Inspectoratul Judeţean de Protecţie Civilă;

30. Rapoarte şi statistici privind starea de viabilitate a drumurilor pe timp de iarnă şi vară;

31. Contracte, acte adiţionale, note de negociere şi anexele acestora, privind organizarea activităţii de întreţinere şi reparaţii în sezon rece şi sezon cald, în vederea menţinerii în circulaţie a reţelei de drumuri judeţene;

32. Procese verbale de predare-primire sau preluare a zonei durmurilor;

33. Acte de reziliere a contractelor de utilizare a zonei drumurilor;

34. Adeverinţe, extrase, copii eliberate de pe documentele păstrate în arhiva Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

35. Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean;

36. Fişa de prezenţă lunară a personalului.

VI. Direcţia Integrare Europeană

1. Programul colaborărilor externe;

2. Protocoale de colaborare, acorduri semnate cu parteneri străini;

3. Programul vizitelor delegaţiilor din ţară şi străinătate la Consiliul Judeţean şi alte documente informative conexe, precum: componenţa delegaţiilor, scopul şi durata vizitei, concluzii;

4. Programul vizitelor reprezentanţilor Consiliului Judeţean în străinătate şi documentele de lucru privind participarea acestora la diverse manifestări internaţionale;

5. Informări întocmite de delegaţi ai Consiliului Judeţean în urma deplasării acestora în străinătate;

6. Corespondenţa cu instituţiile europene, cu alte organisme internaţionale, cu consiliile locale în probleme de integrare europeană şi cooperare interregională;

7. Programul anual de lucru al comisiilor de specialitate ale Adunării Regiunilor Europei (A.R.E.), reţelei internaţionale PRAXIS, Congresului Puterilor Locale şi Centrale din Europa (CPLRE) şi a altor organisme internaţionale în cadrul cărora activează Consiliul Judeţean;

8. Traduceri din limba engleză sau franceză ale documentelor privind activitatea diferitelor organisme europene în diverse domenii, în urma comunicării lor la Consiliul Judeţean;

9. Chestionare completate şi transmise organelor centrale, organismelor europene (A.R.E., C.P.L.R.E. ş.a.) privind aspecte legate de viaţa economico-socială, cultură, educaţie, integrare europeană din judeţul Dâmboviţa;

10. Informaţii legate de programe europene cu finanţare nerambursabilă: formulare de cerere, termene limită, ghidul utilizatorilor;

11. Proiecte depuse spre finanţare în cadrul programelor europene cu finanţare nerambursabilă;

12. Prezentări, descrieri, monografii ale judeţului realizate în cadrul Compartimentului Relaţii Externe, Mass-Media;

13. Informări realizate pentru mass-media locală cu ocazia conferinţelor de presă săptămânale ale Consiliului Judeţean;

14. Dosare de presă, cu reflectarea activităţii Consiliului Judeţean în mass-media;

15. Răspunsuri la articole apărute în mass-media privind activitatea Consiliului Judeţean şi a instituţiilor aflate sub autoritatea sa;

16. Comunicate de presă, alte documente privind relaţia cu mass-media;

17. Regulament de organizare şi funcţionare al aparatului propriu şi instituţiilor de interes judeţean;

18. Baza de date ANFP; Evidenţa funcţiilor publice ; Dosarele funcţionarilor publici; declaraţii de avere; Precizări ANFP; avize şi alte documente privind funcţia publică şi funcţionarii; Fişa postului pentru funcţionarii publici; Rapoarte de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici;

19. State de funcţii şi de personal pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul propriu, pentru instituţii de interes judeţean şi primării;

20. Încadrarea, transferul, desfacerea sau încetarea contractului de muncă; Documente privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru aparatul propriu; Documente privind sprijinirea primăriilor în organizarea şi desfăşurarea concursurilor;

21. Dosare de personal; fişa postului şi fişa de evaluare a activităţii anuale pentru personalul contractual; Registru de evidenţă a personalului; registru privind vechimea în muncă şi carnetele de muncă; legitimaţii de serviciu pentru salariaţi;

22. Documentaţie privind sporurile pentru condiţii deosebite, grupe de muncă pentru ap.propriu, instituţiile subordonate şi societăţi;

23. Evidenţa militară a angajaţilor şi documente şi lucrări privind mobilizarea la locul de muncă;

24. Documente, grafice privind concediile de odihnă, alte concedii ale angajaţilor din aparatul propriu;

25. Adeverinţe eliberate angajaţilor şi alte adrese doveditoare pentru angajaţi şi recomandări solicitate de aceştia; Adeverinţe privind atestarea vechimii în mună şi documente pentru dosarul de pensionare al salariaţilor;

26. Perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici şi a altor persoane prin INA-Bucureşti şi alţi organizatori;

27. Lucrări şi documente privind serviciile publice, societăţi, direcţiile subordonate Consiliului Judeţean;

28. Reclamaţii, propuneri, sesizări şi răspunsuri;

29. Registru general de evidenţă a salariaţilor;

30. Strategia de dezvoltare a judeţului, programul acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, strategia de dezvoltare a regiunii 3 Sud Muntenia şi Planul Naţional de Dezvoltare;

31. Documente privind programele de finanţare ale Uniunii Europene;

32. Documente privind implementarea proiectelor finanţate din fonduri ale Uniunii Europene la Consiliul Judeţean Dâmboviţa;

33. Documente privind activitatea de integrare europeană;

34. Portofoliu de proiecte al Consiliului Judeţean, pentru a căror finanţare se întocmesc cereri specifice programelor Uniunii Europene;

35. Documente privind activitatea Centrului de Informare Europeană;

36. Buletin informativ lunar, privind oportunităţile de finanţare active;

37. Publicaţii specifice activităţii de integrare europeană şi celei de accesare sau popularizare a diverselor programe de finanţare ale Uniunii Europene, precum şi a celor finanţate de către Guvernul României;

38. Procese verbale, hotărâri adoptate în şedinţele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, informări şi rapoarte;

39. Dispoziţiile emise de către preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa împreună cu întreaga documentaţie;

40. Contractele de performanţă ale directorilor agenţilor economici subordonaţi;

41. Contractele de management cu instituţiile subordonate;

42. Metodologia înfiinţării serviciilor publice extrabugetare şi Regulamentele de organizare şi funcţionare;

43. Declaraţii de interese şi avere aparat propriu şi consilieri judeţeni;

44. Fişa de prezenţă lunară a personalului.

VII. Compartiment Audit Public Intern

1. Planul anual de audit;

2. Raportul anual al activităţii de audit;

3. Norme de audit intern specifice instituţiei;

4. Ordinul de serviciu;

5. Declaraţia de independenţă;

6. Notificarea unităţii;

7. Programul de audit;

8. Programul preliminar al intervenţiilor la faţa locului;

9. Minuta şedinţei de deschidere;

10. Formular de constatare şi raportare a iregularităţilor;

11. Chestionar « lista de verificare »;

12. Fişa de identificare şi analiză a problemei;

13. Minuta şedinţei de închidere;

14. Proiect de raport de audit;

15. Adresă înaintare proiect de raport;

16. Minuta reuniunii de conciliere;

17. Raport de audit;

18. Fişa de urmărire a recomandărilor;

19. Carta auditului intern;

20. Note de constatare (sesizări, reclamaţii);

21. Fişa de prezenţă a salariaţilor.

VIII. Direcţia judeţeană de administrare a patrimoniului Consiliului Judeţean Dâmboviţa

1. Patrimoniul public al judeţului Dâmboviţa (pe unităţi administrativ-teritoriale, cf. H.G. nr.964/2002);

2. Protocoale de predare-primire patrimoniu;

3. Referate, planuri şi alte materiale privind paza, protecţia muncii, precum şi prevenirea şi stingerea incendiilor la sediul şi garajul Consiliului Judeţean;

4. Situaţia privind eliberarea permisului de parcare pentru maşinile de serviciu şi cele ale consilierilor judeţeni;

5. Aprobări scoatere din funcţiune mijloace fixe (obiecte de inventar pentru Consiliul judeţean şi instituţii subordonate);

6. Calendarul pieţelor, târgurilor şi oboarelor pe anul în curs;

7. Contracte închirieri spaţii, concesiuni, prestări servicii;

8. Listele de selecţionare împreună cu aprobările date de Direcţia Judeţeană Dâmboviţa a Arhivelor Naţionale, pentru eliminarea documentelor cu termen de păstrare expirat;

9. Adeverinţe, extrase, copii eliberate de pe documentele păstrate în arhiva Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

10. Inventare ale documentelor arhivistice din arhiva Consiliului Judeţean;

11. Condica de prezenţă a salariaţilor şi foaia de prezenţă.

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate | Hartă website | Ajutor
Copyright © 2012 Consiliul Judeţean Dâmboviţa