Acte normative de interes

Dată: 23.04.2006

Acte normative de interes pentru administraţia publică locală:

 • Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului;

 • O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism;

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor si unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 933 din 13.10.2004;

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 291 din 25.04.2003, aprobată prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 379/2005 a bugetului de stat pe anul 2006;

 • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României nr.927 din 23.12.2003, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 560 din 24.06.2004;

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 431 din 19.06.2003, aprobată prin Legea nr. 108/2004, cu modificările ulterioare;

 • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 448 din 24.11.1998, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 459 din 30.11.1998;

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 241 din 11.05.2001, aprobată prin Legea nr. 212/2002, modificată şi completată;

 • Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 282 din 11.11.1996, modificată şi completată;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 544 din 01.09.2001, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificări si completări ulterioare;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 844 din 15.09.2004;

 • Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 595 din 01.07.2004, aprobată prin Legea nr. 520/2004.

 • Hotărârea Guvernului nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 81 din 7.02.2003, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 619 din 30.08.2003, aprobată prin Legea nr. 515/2003, cu modificările si completările ulterioare;

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 557 din 23.06.2004;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 648 din 31.08.2002;

 • Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 359 din 4.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Hotărârea Guvernului nr. 433/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 381/22.04.2004;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 544 din 01.09.2001, aprobată prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial al României nr.648 din 31.08.2002, aprobată prin Legea nr. 3/2003, cu modificările si completările ulterioare;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 86 din 01.02.2002, aprobată prin Legea nr. 515/2002, cu modificările si completările ulterioare;

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 251/22.03.2004, modificată şi completată;

 • Hotărârea Guvernului nr. 1210/2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 757 din 29.10.2003;

 • Hotărârea Guvernului nr. 1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 757 din 29.10.2003;

 • Hotărârea Guvernului nr. 1087/2001 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 710 din 07.11.2001, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 157 din 23.02.2004;

 • Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, publicat în Monitorul Oficial al României nr.341 din 19.04.2004;

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 365 din 27.04.2004, aprobată prin Legea nr. 601/2004;

 • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii;

 • Legea nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici;

 • Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali;

 • OG nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale;

 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediu de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 279 din 21.04.2003;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 84 din 01.02.2002, aprobată prin Legea nr. 233/2002;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 88 din 02.02.2002, aprobată prin Legea nr. 223/2002;

 • Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 516/8.06.2004;

 • HG nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1009 din 02.11.2004;

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 663 din 23.10.2001;

 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 70 din 03.02.2003.

 • Decretul nr. 177/1948 privind regimul general al cultelor religioase;

 • Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 261/1982 pentru aprobarea regulamentului tip privind administrarea cimitirelor şi crematoriilor localităţilor;

 • HG nr. 430/2001 privind aprobarea strategiei guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor;

 • OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;

 • Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989;

 • Legea nr. 341/2004 privind recunoştinţa faţă de eroii martiri şi luptărorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989.

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate | Hartă website | Ajutor
Copyright © 2012 Consiliul Judeţean Dâmboviţa