Concurs 3 noiembrie 2005

Dată: 17.10.2005

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
Nr. 7468/ IA1/ 17.10.2005A N U N ŢAgenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului Dâmboviţa.
Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în data de 3 noiembrie 2005, ora 900, proba scrisă şi în data de 4 noiembrie 2005, ora 14.00, interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 5 zile de la data publicării anunţului conform art.3, lit.d) din Legea nr.130/2005 la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.8, alin.(1) din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1209/2003.
Condiţiile de participare la concurs aprobate prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.4541 şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp-map.ro .
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la numărul de telefon : 021 315 04 84.

 


P R E Ş E D I N T E,

Ing. Gheorghe ANA

 

B I B L I O G R A F I E

pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director executiv
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor
Copilului Dâmboviţa1. Constituţia României;
2. Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală ;
3. Codul Muncii ( Legea nr. 53/2003);
4. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
5. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
6. Legea nr. 705/2001, privind sistemul naţional de asistenţă socială;
7. Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
8. O.U.G. nr. 102/1999, privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
9. H.G. nr. 1215/2002, pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia specială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap;
10. O.G. nr. 68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
11. O.G. nr. 14/2003, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 116/2002, privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
13. H.G. nr. 427/2001, privind aprobarea normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap;
14. Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
15. H.G. nr. 1434/2004, privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
16. Legea nr. 273/2004, privind regimul juridic al adopţiei;
17. O.U.G. nr. 60/2001, privind achiziţiile publice, aprobată prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
18. H.G. nr. 461/2001, pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 60/2001, privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare;

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate | Hartă website | Ajutor
Copyright © 2012 Consiliul Judeţean Dâmboviţa