Concurs 28 februarie 2005

Dată: 17.02.2005

        CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

 A N U N Ţ

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 28 februarie 2005, orele 1000, la sediul său, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii vacante din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor:

1.Casier (Compartimentul financiar, contabilitate şi administrativ)
  Condiţiile pentru ocuparea postului sunt:
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, profil economic,
- vechime în muncă minim 3 ani.

2. Şofer (Compartimentul financiar, contabilitate şi administrativ)
Condiţiile pentru ocuparea postului sunt:
- studii medii,
- permis de conducere categoriile B, C şi D,
- vechime minimă 5 ani,
- disponibilitate lucru în program prelungit.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Compartimentul resurse umane al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr.1, cam.110, et. IV, telefon 611030 – int.228/229 până la data de 25 februarie 2005 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte: 
- cerere de înscriere la concurs depusă la registratura Consiliului Judeţean Dâmboviţa;
- curriculum vitae ;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
- cazierul judiciar;
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- recomandarea de la ultimul loc de muncă.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului resurse umane, sau în copii legalizate.
Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 800 – 1600 la Compartimentul resurse umane al Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

P R E Ş E D I N T E,
Ing. Gheorghe Ana

 

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate | Hartă website | Ajutor
Copyright © 2012 Consiliul Judeţean Dâmboviţa