Caiet de obiective necesar organizării concursului în vederea încredinţării managementului Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa

Dată: 07.10.2010

CAIET DE OBIECTIVE

necesar organizării concursului în vederea încredinţării managementului Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa

 

Perioada de management este de 5 ani începând cu data semnării contractului de management.

 

1. Subordonare

- Înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.64/2010, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa (denumit în continuare CJCD),  funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, ca aşezământ public de cultură, constituit în baza O.U.G. 118/2006;

- Finanţarea Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul local, din bugetul judeţului Dâmboviţa precum şi din alte surse atrase (sponsorizări, donaţii etc.);

–Sediul Centrului  Judeţean de Cultură Dâmboviţa este în Târgovişte, str. Al. I. Cuza nr. 15.

 

2. Mediul în care instituţia îşi desfăşoară activitatea

Târgovişte este un oraş în care participarea şi consumul cultural respectă în linii mari tendinţele naţionale, fiind totuşi cu medii mai slabe în ce priveşte consumul de spectacole sau participare la evenimente.

În anul 2009, a fost efectuat un studiu de consum cultural şi ulterior un raport documentat asupra mediului cultural din judeţul Dâmboviţa. Înfiinţarea CJCD vine ca un rezultat firesc al măsurilor luate de autorităţi în urma concluziilor raportului sus-amintit.

În general, târgoviştenii au altfel de priorităţi în aranjarea bugetului de timp şi al celui financiar decât consumul cultural. Se poate observa, totuşi, că evenimentele culturale gratuite (concerte electorale, evenimente festive publice) au o audienţă crescută, uneori atingând 20%. Aceeaşi dinamică o au şi evenimentele în aer liber care polarizează automat atenţia târgoviştenilor.

Consumul „de elită” (mersul la teatru, la operă, vizitarea galeriilor sau chiar a muzeelor) este, în primul rând, un act social. Din datele Barometrului de consum cultural pe ţară (2004-2007), astfel de comportament se regăseşte în oraşele foarte mari ale României, centre universitare şi care au un istoric mai bogat în producerea artelor spectaculare (stagiuni de repertorii verificate, festivaluri organizate regulat, concerte şi aniversări insitituţionalizate, etc.).

Din datele culese, reiese că Târgovişte are un profil asemănător unor oraşe precum: Călăraşi, Alexandria, Olteniţa, Moreni, Sf. Gheorghe (Covasna), Tulcea, Vaslui, Tîrgu Jiu, Drobeta Turnu-Severin, Caransebeş, Orăştie, cu o înclinaţie spre consum de tip rural (muzică populară, sărbători în aer liber, târguri de vară, evenimente muzicale în aer liber).

Dintre cei care merg la teatru, 26% merg cel mai adesea cu prietenii, 25% cu familia sau cu partener/a, 3% cu alţi cunoscuţi, 2% singuri, 2% cu alte rude. Restul de 43%, nu au o regulă anume (oricum, merg ocazional sau foarte rar).

Muzica populară este cea mai preferată, fapt confirmat şi la începutul chestionarului (stil de viaţă), mai mult de 36% fiind cei care preferă aceste concerte. Muzica modernă este pe locul al doilea, preferată de 35% dintre târgovişteni. Peste 7% preferă concertele folk şi doar 1.7% preferă concertele de muzică simfonică.

Viitorul manager al CJCD trebuie să ţină cont că porneşte de la un interes pentru artă şi cultură relativ scăzut faţă de mediile naţionale. Misiunea lui principală va fi educarea publicului, creşterea nivelului de consum cultural pe toate segmentele de servicii culturale oferite şi prin celelalte instituţii de cultură, alături de care CJCD îşi desfăşoară activitatea.

 

3.Obiectivele şi misiunea instituţiei

Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa este o instituţie de cultură care oferă servicii culturale pe baza principiului nediscriminării, care asigură accesul şi participarea egală a tuturor cetăţenilor la educaţie şi cultură, indiferent de rasă, naţionalitate, vârstă, sex, etnie sau religie.

a)- CJCD are ca misiune fundamentală promovarea valorilor culturale, prezervarea patrimoniului cultural şi sprijinirea creaţiei în context regional şi naţional.

b)- CJCD este o interfaţă de comunicare şi monitorizare pentru domeniul culturii şi furnizează Consiliului Judeţean Dâmboviţa expertiză în domeniul politicilor culturale.

c)- CJCD dezvoltă programe proprii pentru promovarea şi prezervarea patrimoniului istoric şi al tradiţiei populare şi pentru cultivarea unei identităţi culturale locale.

d)- CJCD stimulează şi susţine iniţiativa privată în domeniul culturii pentru lărgirea ofertelor culturale şi stimularea concurenţei şi pentru o mai bună comunicare cu publicul beneficiar.

 e)- CJCD stimulează creativitatea şi talentul şi organizează educaţia permanentă şi formarea continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educaţie, în domeniul cultural.

 

 

4.Activităţile principale ale  Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale CJCD va desfăşura activităţi de:

·         monitorizare permanentă a instituţiilor şi aşezămintelor culturale (baze de date conţinând centralizarea informaţiilor de oferte şi evenimente pe raza judeţului)

·         coordonarea metodologică a activităţilor comune între instituţiile şi aşezămintele din judeţul Dâmboviţa (consilii artistice şi ştiinţifice comune)

·         elaborarea de strategii culturale pentru o mai bună utilizare a resurselor existente

·         elaborarea de strategii şi metode pentru finanţarea pe programe şi proiecte între autorităţi, dar şi pentru atragerea de fonduri pentru cultură

·         programe de patrimoniu (proprii şi inter-instituţionale) menite să ofere un concept de punere în valoare a resurselor existente

·         studii, cercetări, publicaţii

·         conferinţe, expoziţii, seminarii, stagii de training, programe educaţionale

·         studii şi proiecte pilot pentru dezvoltarea turismului cultural în zonă

·         asistarea şi susţinerea apariţiei şi dezvoltării asociaţiilor şi fundaţiilor de drept privat cu scop exclusiv cultural

·         programe de cooperare euro-regională

Totodată CJCD va coordona repatizarea ofertei culturale din Târgovişte pentru a asigura un mix optimal de activităţi culturale prin administrarea unui centru de informare cultural-turistic ce urmează a fi creat într-un amplasament central şi care va avea în componenţă două entităţi de interes public major:

·         agenţia de bilete care va oferi bilete de intrare pentru toate instituţiile de cultură din Municipiu, începând cu teatru până la casele memoriale şi muzee. Astfel oferta culturală va deveni uşor de urmărit şi contactat, agenţia având şi sarcina de a afişa permanent oferta în acest domeniu, orice persoană interesată va putea achiziţiona cu o singură vizită, bilete de intrare la oricare instituţie de cultură din Municipiul Târgovişte.

·         centrul de informare cultural şi cultural-turistic, care va prezenta şi oferi spre vânzare toate publicaţiile, broşurile şi materialele despre oricare domeniu legat de cultură din judeţ.

 

5.Structura pe secţiuni

1.Secţiunea Strategii, Monitorizare, Informare Culturală şi Asistenţă în Teritoriu

1.1. Compartimentul Strategii şi Monitorizare Culturală, Informare Cultural-Turistică

1.2. Compartimentul “Asistenţă în teritoriu”

2.Secţiunea Educaţională

          2.1. Compartimentul Şcoala Populară de Arte

3. Secţiunea pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale

          3.1. Compartiment cercetare-conservare

          3.2. Proiecte de promovare a tradiţiilor

          3.3. Compartiment documentare

          3.4. Monitorizare culturală şi civilizaţie rurală    

4. Secţiunea Muzicală

4.1. Orchestra Populară Ansamblul „Chindia”

4.2. Orchestra Simfonica „Muntenia”

 

6.Conducerea instituţiei

În prezent conducerea este asigurată de un manager interimar care a avut ca mandat preluarea şi asimilarea personalului din instituţiile înglobate în noua structură.

 

7.Managementul

Managerul CJCD are următoarele atribuţii:

a)       reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale;

b)       asigură organizarea, conducerea şi dezvoltarea instituţiei, precum şi administrarea în condiţiile legii, a mijloacelor materiale şi financiare de care dispune;

c)        elaborează programul anual de activitate în colaboare cu Consiliul Artistic, îl supune avizării Consiliului de administraţie şi îl înaintează spre aprobare Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

d)       urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în proiectul de management;

e)        încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, în limitele de competenţă stabilite prin contractul de management;

f)         elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Judeţean proiectul de buget al instituţiei;

g)       decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituţiei, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de credite pentru bugetul acesteia;

h)       asigură gestionarea şi administrarea integrităţii patrimoniului instituţiei, în conformitate cu dispoziţiile legii;

i)         îndeplineşte programele şi proiectele culturale minimale, precum şi indicatorii economici;

j)         selectează, angajează, şi eliberează din funcţie personalul salariat, în condiţiile legii;

k)       negociază clauzele contractelor de muncă, în condiţiile legii;

l)         stabileşte atribuţiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei, precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobate prin fişele de post;

m)    adoptă măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei, pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;

n)       asigură respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;

o)       prezintă autorităţii rapoartele de activitate, aşa cum sunt menţionate în contractul de management, conform legii;

p)      negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor Codului civil sau, după caz, conform legilor speciale;

q)       managerul poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite prin contractul de management, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei sau prevăzute de lege, prin  hotărâri ale Consiliului Judeţean Dâmboviţa, sau dispoziţii ale ordonatorului principal de credite.

r)        alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare;

s)        În exercitarea atribuţiilor, managerul emite dispoziţii care devin obligatorii după aducerea lor la cunoştinţă.

 

8.Consiliile colegiale

Managerul  este asistat  în activitatea sa de organisme colegiale cu rol consultativ, după cum urmează:

          -Consiliul Artistic

          -Consiliul Administrativ

          Componenţa Consiliului Artistic este următoarea:

a) Preşedinte - managerul instituţiei;

b) membri: managerii instituţiilor coordonate metodologic şi managerul general al Teatrului Municipal Târgovişte şi alte personalităţi din domeniul culturii, după caz.

         - Componenţa Consiliului de Administraţie este următoarea:

a) Preşedinte - managerul instituţiei ;

b) Contabilul Şef/Directorul economic;

c) Coordonatorul Serviciului Programe şi Proiecte;

d) un reprezentant al autorităţii.

Activitatea celor două Consilii se desfăşoară conform Regulamentului de

organizare şi funcţionare anexat.

 

9. Bugetul

Bugetul alocat pentru jumătatea anului 2010 (perioada de reorganizare sub administrare interimară), este anexat. Managerul va propune un buget calibrat în funcţie de obiectivele pe care le propune, elaborat în baza cifrelor prezentate în bugetul pentru anul 2010.

Bugetul de venituri si cheltuieli - august 2010 (format pdf)
Bugetul de venituri si cheltuieli -  2011 (format pdf)

 

10. Sarcini şi obiective pentru management

Pentru perioada proiectului de management, managerul va avea următoarele sarcini principale:

-      va reprezenta instituţia în raport cu terţii,

-      va răspunde pentru actul de administrare şi gestionare a bunurilor materiale şi a resurselor de oricare natură, de care dispune instituţia,

-      va asigura respectarea prevederilor normelor şi normativelor în vigoare care reglementează activitatea fiscală şi financiară a instituţiei,

-      va transmite către Consiliul Judeţean, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, a rapoartelor de activitate şi a tuturor comunicărilor necesare.

 

Pentru perioada proiectului de  management, managerul va avea ca obiectiv principal dezvoltarea Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa urmărind:

 

Pentru domeniul managementului general:

-      identificarea prin metode ştiinţifice a segmentelor de public-ţintă şi definirea modului de adresare către acesta prin programele propuse şi dezvoltate în cadrul CJCD,

-      identificarea de resurse alternative în vederea dezvoltării activităţii şi responsabilităţilor CJCD,

-      analiza şi reconfigurarea strategiilor culturale CJCD în funcţie de necesităţile comunităţilor cărora se adresează, cu respectarea prevederilor legale,

-      analiza şi reconfigurarea structurii şi în special a resurselor financiare şi umane, acolo unde este cazul,

-      designul şi implementarea unei structuri manageriale care să asigure conducerea sustenabilă a instituţiei, elaborarea procedurilor de delegare a responsabilităţii,

-      designul şi realizarea unor metode specifice managementului profesionist de planificare, monitorizare continuă şi raportare periodică a performanţelor instituţiei,

-      elaborarea unei strategii şi a unui sistem de monitorizare a rezultatelor programelor, proiectelor şi acţiunilor tuturor instituţiilor de cultură din judeţul Dâmboviţa,

-      crearea unui sistem de luare a deciziei bazat pe proceduri de utilizare a Tehnologiei Informaţiilor si Comunicaţiilor/TIC, utilizare de resurse şi instrumente pentru evaluări de risc, raportări, analize SWOT,

-      crearea unui sistem de monitorizare şi documentare permanentă, elaborarea de studii de piaţă, consum şi fezabilitate strict legate de domeniul culturii în Judeţul Dâmboviţa,

-      elaborarea unor programe specifice de punere în valoare a patrimoniului,

-      implementarea unui sistem de norme de calitate şi/sau de cost în vederea optimizării utilizării resurselor, în special financiare şi umane.

 

Pentru domeniul resurselor umane:

-      eficientizarea resurselor umane disponibile pentru dezvoltarea activităţii instituţiei,

-      elaborarea unui plan de formare profesională continuă a personalului ţinând cont de necesitatea actualizării fişelor de post şi de criteriile de evaluare anuală a performanţelor profesionale,

-      elaborarea unui sistem de evaluare a performanţelor profesionale a personalului instituţiei,

-      elaborarea unui sistem de monitorizare a eficienţei personalului.

 

Pentru domeniul economico-financiar:

-      eficientizarea resurselor  financiare disponibile pentru dezvoltarea activităţii instituţiei,

-      elaborarea unei strategii de atragere de finanţări şi co-finanţări naţionale şi/sau internaţionale, precum şi sponsorizări pentru finanţarea proiectelor culturale propuse,

-      elaborarea de proiecte în vederea aplicării pentru fonduri nerambursabile europene,

-      elaborarea unui sistem de monitorizare financiară şi control al costurilor şi cheltuielilor.

 

Pentru domeniul administrativ:

-      reorganizarea instituţiei în funcţie de cerinţele şi necesităţile impuse de dezvoltarea activităţii sale, dacă este cazul,

-      asigurarea infrastructurii necesare desfăşurării activităţii instituţiei (reorganizare internă),

-      diversificarea activităţilor Centrului, în conformitate cu misiunea instituţiei şi creşterea vizibilităţii instituţiei pe plan regional şi naţional,

-      îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă din aprobarea proiectului de management şi în conformitate cu dispoziţiile ordonatorului principal de credite, respectiv cele prevăzute în legislaţia în vigoare şi în reglementările care privesc funcţionarea instituţiei,

-      transmiterea către autoritatea finanţatoare a rapoartelor de activitate şi a tuturor comunicărilor necesare, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009.

 

11. Alte precizări

Proiectul întocmit de candidat (autor responsabil), în baza legii române, cu respectarea prevederilor din actele normative indicate în bibliografie, este limitat la un număr de 50 pagini + anexe şi trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra evoluţiei CJCD în perioada 01 ianuarie 2011-31 decembrie 2015. La întocmirea proiectului, se solicită utilizarea termenilor în înţelesul definiţiilor prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului răspunde la obiectivele şi sarcinile formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată şi criteriile generale de analiză şi notare a proiectelor de management:

a)analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent;

b)analiza activităţii profesionale a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia;

c)analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după caz;

d)analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei;

e)strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor prevăzute la pct. IV;

f)previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu menţionarea resurselor financiare necesar a fi alocate de către autoritate.

 

12. a)Proiectul, structurat conform modelului din H.G. nr.1301/2009, trebuie să conţină soluţii manageriale concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor şi obiectivelor.

b) Candidaţii, în baza unei cereri motivate, pot solicita de la Consiliul Judeţean Dâmboviţa informaţii suplimentare, necesare elaborării proiectelor de management (telefon 0245 207600, fax 0245 612509).

c) Relaţii suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obţine şi de la Biroul Resurse Umane, evidenta funcţiilor publice şi formare profesională din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

d) Proiectul de management va cuprinde anexele nr. 1-4, după modelul anexelor nr.1-4 al modelului-cadru al caietului de obiective aprobat prin H.G. nr.1301/2009.

 

 

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate | Hartă website | Ajutor
Copyright © 2012 Consiliul Judeţean Dâmboviţa