ANUNŢ Concurs 13-14 iulie 2006 D.P.C.E.P.

Dată: 27.06.2006

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

 


A N U N Ţ

Consiliul Judeţean Dâmboviţa - Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor organizează în data de 13-14 iulie 2006, la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad superior, treapta de salarizare 3.

 

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

- studii superioare juridice;
- vechime minimă 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- cunoştinţe operare calculator – nivel avansat;
- cunoştinţe limbă străină - nivel avansat.

 

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 13 iulie 2006, orele 1000 iar interviul în data de 14 iulie 2006, orele 1500.

DIRECTOR EXECUTIV,
Scms. Mihai Daniel


B I B L I O G R A F I E

pentru ocuparea funcţiei publice de consilier juridic

 

1. Constituţia României;

2. Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată ;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici ;

5. H.G. nr. 2104/2004, privind aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale;

6. Legea nr. 372/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor;

7. O.U.G. nr. 97/2005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;

8. H.G. nr. 111/1997, privind forma şi conţinutul cărţii de identitate, ale cărţii de imobil şi ale fişei de evidenţă a populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

9. H.G. nr. 113/1997, privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanei, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

11. Legea nr. 182/2002, privind protecţia informaţiilor clasificate;

12. H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;

13. H.G. nr. 781/2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;

14. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;

15. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

16. O.G. nr. 41/2003, privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;

17. Metodologia nr. 1/1997, pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă;

18. H.G. nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Compartimentul resurse umane al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr.1, cam.110, et.IV, până la data de 3 iulie 2006, un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
- cazierul judiciar;
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului resurse umane, sau în copii legalizate.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului resurse umane.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 8:00 – 16:00 la Compartimentul resurse umane.

 

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate | Hartă website | Ajutor
Copyright © 2012 Consiliul Judeţean Dâmboviţa